Thư viện

BÁO CÁO VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN KINH PHÍ VÀ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP, BỔ SUNG ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Năm học 2018- 2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG TH QUẢNG KIM                      Độc lập –Tự do – Hạnh phúc                  Số     /BC – THQK                                               Quảng Kim, ngày 29 tháng 03 năm…

BÁO CÁO (KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN ) Năm học: 2018 – 2019

PHÒNG GD & ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG TH QUẢNG KIM                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                         Quảng Kim, ngày 04 tháng 04 năm 2019